HP LD4730 Network Sign Manager 2 phầnmềm download miễn phí (ver. 2.­2.­0.­0 Rev.­ A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP LD4730 Network Sign Manager 2 phầnmềm cho Màn hình.

Network Sign Manager 2 (ver. 2.­2.­0.­0 Rev.­ A) MSZIP phát hành 2012.01.16.

File được download 2 lần và được xem 6470 lần.

Loại Màn hình
Hãng HP
Thiết bị LD4730
Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit
Phiên bản 2.­2.­0.­0 Rev.­ A
Kích thước file 8.83 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2012.01.16
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP LD4730 Network Sign Manager 2 phầnmềm và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Network Sign Manager 2 for HP LD4730 Type: Utility - Tools HP Network Sign Manager 2 is a software utility that allows remote,­ centralized management and control of HP digital signage displays.­ It allows administrators to monitor and send commands to all of the network connected displays in a subnet from a central location,­ such as a data center.­ For more detailed information about the HP Network Sign Manager,­ see the "HP NSM 2 User Guide.­pdf" in the SoftPaq installation folder.­

Driver Màn hình HP LD4730 phổ biến:

Driver HP Màn hình phổ biến: