HP 1000-1320TU firmware download miễn phí (ver. 5.­2.­1.­0)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 1000-1320TU firmware cho Notebooks.

HP 1000-1320TU (ver. 5.­2.­1.­0) INSTALLSHIELD phát hành 2013.05.16.

File được download 0 lần và được xem 2299 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 1000-1320TU
Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản 5.­2.­1.­0
Kích thước file 3.3 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2013.05.16
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 1000-1320TU firmware và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment for HP 1000-1320TU This package provides the HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment for the supported notebook models and operating systems.­ HP UEFI Support Environment provides UEFI based hardware diagnostics used to validate if a system is functioning correctly.­ Additional support is provided for updating and managing the system BIOS and other device firmware on the system.­ Compatible devices: D7N32PA

Driver Notebooks HP 1000-1320TU phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: