HP 1000-1329TU Intel Chipset Installation Utility and driver download miễn phí (ver. 9.­4.­0.­1026)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 1000-1329TU Intel Chipset Installation Utility and driver cho Notebooks.

Intel Chipset Installation Utility and (ver. 9.­4.­0.­1026) MSZIP phát hành 2013.11.22.

File được download 0 lần và được xem 2543 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 1000-1329TU
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 9.­4.­0.­1026
Kích thước file 5.52 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.11.22
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 1000-1329TU Intel Chipset Installation Utility and driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Chipset Installation Utility and Driver for HP 1000-1329TU This package contains the Intel Chipset Installation Utility andDriver for supported notebook models and operating systems.­ Thisutility enables the operating system to show the correct name forthe installed Intel hardware in the Microsoft Windows DeviceManager.­ Compatible devices: D9G92PA

Driver Notebooks HP 1000-1329TU phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: